Kam dál?


Co byste měli vědět o - Výnosy hospodaření penzijního fondu

Výnosy hospodaření penzijního fondu

 

• Právo podílet se na výnosech hospodaření penzijního fondu mají:

- účastníci penzijního připojištění včetně příjemců starobních, invalidních a výsluhových

penzí

- účastníci, kteří přerušili penzijní připojištění, a to i za období přerušení penzijního

připojištění

- účastníci, jejichž penzijní připojištění v průběhu období, za něž se podíl na výnosech

rozděluje, zaniklo – získávají poměrnou část podílu na výnosech.

 

• Rozdělení zisku penzijního fondu upravuje zákon a statut penzijního fondu.

 

• Při stanovení podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu se přihlíží k

příspěvkům zaplaceným ve prospěch nároků účastníka ode dne, kdy byly na účet

penzijního fondu připsány u jeho depozitáře.

 

• Podíl účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu se určuje poměrem

prostředků evidovaných na jeho osobním účtu k celkovým prostředkům evidovaným na

osobních účtech všech účastníků. Přitom se vychází z průměrného ročního stavu

osobního účtu stanoveného jako průměr denních stavů osobního účtu. Příjemci penzí,

jejichž průměrný roční stav osobního účtu je nulový, se na výnosech hospodaření

penzijního fondu nepodílejí. Je-li sjednána také výsluhová penze, rozdělí se podíl na

výnosech v poměru zůstatku prostředků evidovaných ve prospěch starobní a výsluhové

penze.

 

• Podíl účastníka na výnosu hospodaření penzijního fondu za předchozí kalendářní rok se

připisuje na účastníkův osobní účet jednou ročně, nejpozději do 1. července běžného

kalendářního roku. U příjemce penze dochází k přepočítání penzí. Pokud je zhodnocení

vyšší než pojistně-technická úroková míra, podle níž byla penze přiznána, dojde

k navýšení penze. V opačném případě zůstává výše penze nezměněna.

       Pro různé výpočty v oblasti pojištění je vám online k dispozici naše kalkulačka. Vyzkoušejte.

Pokud trochu myslíte na budoucnost pak vás jistě budou zajímat naše podrobné informace o penzijním pojištění online.

Získáte navíc prémii 50%
vašeho měsíčního příspěvku